BB Codes

[B], [I], [U], [S] – Bold, Italics, Underline, and Strike-through

Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.

Ví dụ:
This is [B]bold[/B] text.
This is [I]italic[/I] text.
This is [U]underlined[/U] text.
This is [S]struck-through[/S] text.
Hiển thị:
This is bold text.
This is italic text.
This is underlined text.
This is struck-through text.
  nước Anh

Leave a Comment