Ngữ pháp Tiếng Anh

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

  Một chút nhớ...rất xưa....

Leave a Comment