Thông tin về bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật 2023

Chương trình bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật

Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người khuyết tật. Do đó, đã ban bố nhiều chính sách dành riêng cho người khuyết tật phù hợp với từng mức độ. Theo thống kê đến năm 2019 thì ở Việt Nam đã có gần 3 triệu người khuyết tật … Read more