Truyện cười

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

  Đuổi hình bắt chữ 2!

Leave a Comment