Từ vựng Tiếng Anh

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

  Tham khảo định nghĩa khiếm khuyết là gì?

Leave a Comment